นโยบายความเป็นส่วนตัว
(Privacy Policy)

ขอต้อนรับสู่เว็บไซต์พระราม 3 ยูสคาร์ ซึ่งดำเนินการโดยบริษัท มอเตอร์ มอลล์(2011) จำกัด ให้ความเคารพต่อสิทธิความเป็นส่วนตัวของลูกค้าของเราและเป็นความรับผิดชอบของเรา ที่จะจัดการคุ้มครองและดำเนินการอย่างเหมาะสมต่อข้อมูลเฉพาะตัวบุคคลของท่านที่ท่านได้มอบไว้ให้แก่เรา นโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา ("นโยบายความเป็นส่วนตัว" หรือ "นโยบาย") ถูกสร้างขึ้นจากการรวบรวม การใช้การเปิดเผยหรือการดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลเฉพาะตัวบุคคลของลูกค้า และยังให้ความช่วยเหลือท่านในการให้ข้อมูลประกอบการตัดสินใจก่อนการมอบข้อมูลเฉพาะตัวบุคคลของท่านให้กับเรา ถ้าหากท่านมีคำถามใดๆ เกี่ยวกับนโยบายของพวกเรา โปรดติดต่อเราผ่านทางช่องทางติดต่อทางเว็บไซต์ของเรา

พระราม 3 ยูสคาร์ เล็งเห็นถึงความสำคัญของประเด็นการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในเครือข่ายอินเทอร์เน็ตบริษัท เชื่อว่าเป็นสิ่งสำคัญต่อท่านที่จะทราบว่าบริษัทจัดการข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับจากท่านอย่างไร   

โดยทั่วไปแล้วท่านสามารถเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของบริษัทได้โดยมิต้องแจ้งให้บริษัททราบว่าท่านเป็นใคร รวมทั้งไม่ต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลต่างๆที่เกี่ยวกับท่าน อย่างไรก็ตามหากบริษัทมีความประสงค์ที่จะจัดเก็บข้อมูลของท่านเช่น ชื่อและที่อยู่ บริษัทจะพยายามแจ้งให้ท่านว่าเมื่อใดที่จะทำการจัดเก็บและวัตถุประสงค์ของการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน โดยปกติแล้วข้อมูลที่บริษัทจัดเก็บจะถูกใช้โดยบริษัทเท่านั้นเพื่อใช้ในการตอบคำถามของท่าน ดำเนินการเกี่ยวกับคำขอของท่าน หรืออนุญาตให้ท่านเข้าถึงข้อมูลที่มีลักษณะพิเศษได้สำหรับท่านที่สมัครสมาชิก   

บริษัทมีนโยบายในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการทุกท่านดังนี้ ข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านได้ให้หรือใช้ผ่านการประมวลผลของเครื่องคอมพิวเตอร์ ที่ควบคุมการทำงาน ของเว็บไซด์ ของบริษัททั้งหมดนั้น ท่านยอมรับและตกลงว่าเป็นสิทธิและกรรมสิทธิ์ของบริษัท ซึ่งบริษัทจะให้ความคุ้มครองความลับ ดังกล่าวอย่างดีที่สุด อย่างไรก็ตาม เพื่อความปลอดภัยในข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ท่านควรปฏิบัติตามข้อกำหนด และเงื่อนไขการให้บริการของบริษัทโดยเคร่งครัด ในกรณีที่ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว hack (ถูกจารกรรมโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์) หรือสูญหาย เสียหายอันเนื่องจากเหตุสุดวิสัยหรือไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น บริษัทขอสงวนสิทธิในการปฏิเสธความรับผิดจากเหตุดังกล่าวทั้งหมด ท่านตกลงว่าท่านจะไม่กระทำการใดอันเป็นการล่วงละเมิดสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ หรือสิทธิส่วนบุคคลหรือสิทธิอื่นใดของบุคคลภายนอก และ/หรือสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัท หรือของบุคคลภายนอก รวมทั้งต้องไม่กระทำการใดอันขัดต่อกฎหมาย และ/หรือศีลธรรมอันดีของประชาชน โดยจะไม่ส่งเนื้อหารวมถึงการนำข้อความ รูปภาพ ที่ไม่เหมาะสม ไม่สุภาพ มีลักษณะเสียดสี ก่อให้เกิดความขัดแย้ง เป็นความลับ หรือเป็นเท็จ รวมทั้งข้อความและรูปภาพที่มีลักษณะขัดต่อกฎหมาย หรือศีลธรรมอันดีของประชาชน เผยแพร่ผ่านบริการ หรือกระทำการอื่นใดอันอาจก่อให้เกิดความสูญเสีย หรือเสียหายต่อบริษัท และ/หรือบุคคลภายนอก